خيام
بازگشت غرور آفرین و پیروزمندانه ی شما را به تمامی مدیران سایت تبریک می گوییم


دانشجويان دانشگاه غير انتفاعي خيام مشهد
 
HomePortalFAQSearchMemberlistCalendarRegisterLog in

Share | 
 

 سرفصل مطالب کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

Go down 
AuthorMessage
Mahdi Amadeh
کاربر حرفه ای
کاربر حرفه ای
avatar

تعداد پستها : 226
Join date : 2009-12-27
Age : 30

PostSubject: سرفصل مطالب کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر   24/3/2010, 09:26

سرفصل مطالب کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر

آمار:
سرفصل مطالب :

اشاره ای به تئوری مجموعه ها ، نمونه ها و نمایش جدولی آنها همراه با میانگین ، نما ، میانه ، واریانس و تبدیل و ترکیب احتمالات و قضایای مربوطه ، متغیرهای تصادفی و استقلال آنها ، واسطه و میانگین و واریانس توزیعات ، توزیعات دوجمله ای پوآسن ، فرق هندسی ، توزیع نرمال ، توزیع چند متغیر تصادفی ، نمونه گیری تصادفی و اعداد تصادفی ، نمونه گیری از جامعه کوچک ، برآورد پارامترهای آماری ، فواصل اطمینان ، آزمون ، آزمون فرضی تصمیم گیری ، تجزیه واریانس ، رگرسیون ، همبستگی ، آزمون روشهای ناپارامتری ، برازندن خط مستقیم براده ها ، توابع مولد گشتاور ، قضیه اعداد بزرگ ، قضیه حد مرکزی ، مجموع متغیرهای تصادفی مستقل ، احتمال شرطی ، قضیه احتمال کلی

گسسته:

سرفصل مطالب :

-مقدمه: منطق ریاضی ، جبر گزاره ها ، فرمول های خوش ساخت ، مروری بر نظریه مجموعه ها ، روش های اثبات

-روابط و توابع: روابط دوتایی, روابط سازگاری و هم ارزی ، ماتریس نمایش دهنده روابط ، گراف و روابط ، توابع ، توابع پوشا ، توابع یک به یک

-روابط بازگشتی ، استقرا ، حل روابط بازگشتی ، تابع مولد.

-ساختمان های جبری: نیم گروه ها و منوید ها ، گرامر ها و زبان ها ، نشانه گذاری لهستانی ، گروه ها ، همومورفیسم ، ایزومورفیسم ، لاتیس ها (شبکه ها) ، جبر بول ، جدول کارنو ، زبان و دستور زبان ، دستور زبان به عنوان مثالی از منوید ها

-آنالیز ترکیبی: اصل لانه کبوتر ، آشنایی با الگوریتم های ترکیبی ، توابع بازگشتی و کاربرد آن ها

-تئوری گراف: گراف های جعت دار ، گراف های بی جهت ،مسیر های اویلری و همیلتنی ، مسیرهای بهینه اپتیمال ،الگوریتم یافتن مسیرهای بهینه اپتیمال ، گراف های همبند ، ماتریس ارتباط و قضایای مربوطه ، کاربرد گراف ها در تجزیه و تحلیل فعالیت ها

-درخت ها: درخت های پوشای مینیمال ، پیمایش درخت ها ، کاربرد درخت ها ، عبارات جبری و نمایش درخت های آن ها

محاسبات عددی:

سرفصل مطالب :

تعریف خطا – انواع خطا – انباشتگی خطا در محاسبات – ناپایداری در محاسبات – فرمول تکرار برای محاسبه توابع – روشهای حل معادلات غیر خطی شامل روشهای نصف کردن فاصله – رسم خطوط قاطع – رسم خطوط مماس – تکرار نقطه ثابت – اتیکن – فرمول خطا و اثبات همگرایی برای هریک از روشها – رتبه همگرائی – معادلات چند جمله ای (جداسازی – ریشه ها – حدود ریشه ها – روشهای حل ) – روش برستو برای تعیین رشته های موهومی – دستگاه معادلات خطی – روش های حل مستقیم (گاوس – ماتریس وارون ) – روشهای حل تکراری (سیدل) – روش نیوتن برای حل دستگاه معادلات غیر خطی –مقادیر ویژه – بردارهای ویژه – معادله مشخصه – روشهای فاکتورگیری – تفاضل های متناهی – روشهای درون یابی – برون یابی (نیوتن – گاوس – لاگرانژ – اتیکن – بسل ) – چند جمله ای چی شف – چند خمله ای Spline – درون یایب وارون – درون یابی دو متغیره – فرمول خطا – خمهای پوشا – روشهای حداقل مربعات – مشتق گیری عددی – تعیین نقاط اکسترمم توابع جدولی – فرمول گاوس با نقاط محدود – انتگرال گیری عددی (ذوزنقه- سیمپسون – ابرگ – گاوس – لژاندر ) – فرمولهای خطا برای روشهای انتگرال گیری – انتگرال گیری چند گانه عددی – روشهای حل معادلات دیفرانسیل معمولی (تیلور – پیکارد – اویلر – هیون – اویلر بهبود یافته – رانگ (Runge) – کوتا(Kutta) – روشهای پیشگوئی و تصحیح جواب – فرمول خطا و حل معادلات دیفرانسیل با شرایط سرحدی – حل دستگاه معادلات دیفرانسیل .

ساختمان داده:

سرفصل مطالب :

آرایه ها ، بردارها ، ماتریسها ، کاربرد ماتریسها MAZE ، ماتریسهای خلوت و کاربرد آنها ، پشته ها ، صفها و کاربرد آنها ، لیستها ، لیستهای پیوندی (خطی ، حلقه ای ، پیوند مضاعف، چند پیوندی) و کاربرد آنها ، تعاریف و اصول مقدماتی درختها ، درختهای دودویی ، نمایش و کاربرد (درختهای تصمیم گیری ، بازی ، جستجو و …) ، روشهای ایجاد درختهای تسبیح و اره (THREADED TREES) ، گرافها (نمایش ، روشهای پیمایش و کاربرد) ، درختهای پوشا ، روشهای تخصیص حافظه های پویا و مقایسه آنها ، الگوریتمهای جستجو و مرتب کردن داخلی (حداقل ۴ روش) و ادغام .

مدار الکتریکی:

سرفصل مطالب :

مدارهای فشرده و قوانین کیرشف ، تقریب و مدلسازی عناصر مدار ، اجزا مدار شامل : مقاومتها ، منابع نابسته و منابع وابسته (ولتاژ و جریان ) خازنها ، سلفها ، توان و انرژی ، تقویت کننده عملیاتی (OPAMP) به عنوان یک عنصر مدار ، مدارهای ساده شامل : مدارهای مقاومتی و روشهای تحلیل آنها ، مشخص سازی یک مدار در دو سر ان ، مدار معادل تونن نورتن و قضیه جمع آثار در مدار های مقاومتی ، تبدیل منابع ، به هم پیوستن سلفها و خازنها ، کاربرد Spice در حل مدارهای مقاومتی ، مدارهای مرتبه اول شامل مدارهای RC,RL ، پاسخهای ورودی صفر ، پاسخ حالت صفر ، پاسخ کامل ، پاسخ گذرا و پاسخ حالت دائمی ، ثابتهای زمانی و مدار با چند ثابت زمانی و کلیدزنی ، پاسخ پله و پاسخ ضربه ، مدارهای مرتبه دوم ، مفاهیم پایداری ، نوسان ، مقاومت منفی ، مدارهای دوگا ، تشابه سیستمهای الکتریکی و مکانیکی ، کاربرد Spice در حل مدارهای منطقی اول و دوم و OPAMP ، روشهای تحلیل مدارهای خطی (تحلیل گره و تحلیل مش) اهمیت پاسخ ضربه و محاسبه آن در مدارهای خطی کلی (تحلیل حوزه زمانی) و قضیه کانالوشن ، تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی شامل مفاهیم فازور امپدانس و ادمیتانس ، دیاگرام فازوری ، مفهوم تشدید و مدارهای تشدید سری و موازی ، توابع شبکه ، پاسخ فرکانسی ، توان در حالت دائمی سینوسی ، توان متوسط و حقیقی و توان راکتیو ، قضیه انتقال توان ماکزیمم ، مقادیر مؤثر و RMS ، تغییر مقیاس یک مدار ، کاربرد Spice در حل مدارهای در حالت دائمی سینوسی ، تحلیل مدارهای سه فاز متعادل ، تزویج و مدارهای تزویج شده ، ترانسفورماتورها ، مدل مداری و خواص کاربرد آنها . کاربرد Spice در حل مدارهای با سلفهای تزویج شده و ترانسفورماتورها .

مدار منطقی:

سرفصل مطالب :

سیستم نمایش اعداد و کدگذاری ، نمایش اعداد منفی – منطق کلیدی منطقهای تست منفی سه حالته ساختار کلی دریچه های منطقی – انواع دریچه های منطقی – توابع منطقی و ساده کردن آنها شامل روشهای جدول کارنو و روش جدول بندی – روشهای کامپیوتری ساده کردن توابع ترکیبی – طراحی مدارات رمز گشا – رمز کننده – مبدلهای کد – انتخاب کننده ها – مقایسه کننده ها – جمع کننده ها – تفریق کننده ها – واحدهای محاسباتی و منطقی – استفاده از رمز گشا و انتخاب کننده ها و دیگر بسته ها برای پیاده سازی مدارهای ترکیبی – مدارهای PAL , PLA , ROM و دیگر ساختارهای منظم – ساختار لچ و فلیپ فلاپ – مدارهای همگام – مقایسه ماشینهای حالت در MOORE و MEALY – شمارنده ها و شیفت رجیسترها – مدارهای غیر همگام – بررسی مخاطره ها و مسابقه ها (Race and Hazard) – تخصیص وضعیت بدون مسابقه – تراشه های متداول مدارهای ترتیبی – طراحی یا بررسی یک نمونه ماشین یا بخش کنترل و داده – روشهای طراحی نوین .

ریاضی مهندسی:

سرفصل مطالب :

سری فوریه ، انتگرال آن و تبدیل فوریه – تعریف سری فوریه – فرمول اولر – بسط در نیم دامنه – نوسانات واداشته انتگرال فوریه .

معادلات با مشتقات جزئی: نخ مرتعش – معادله موج یک متغیره – روش تفکیک متغیرها- جواب دالامیر برای معادله موج – معادله انتشار گرما – موج – معادله موج دو متغیره – معادله لاپلاس در مختصات دکارتی و کروی و قطبی – معادلات بیضوی – پارابولیک و هیپربولیک – موارد استعمال تبدیل لاپلاس در حل معادلات با مشتقات جزئی – حل معادلات مشتق جزئی با استفاده از انتگرال فوریه .

توابع تحلیلی و نگاشت کانفرمال و انتگرالهای مختلف : حد و پیوستگی – مشتق توابع مختلف – توابع نمائی و مثلثاتی – هذلولی و لگاریتمی – مثلثاتی معکوس و نمایی با نمای مختلف – نگاشت کانفرمال – نگاشت .

انتگرال خط در صفحه مختلط – قضیه انتگرال کوشی – محاسبه انتگرال خط بوسیله انتگرالهای نامعین – فرمول کوشی – بسطهای تایلور و مک لورن – انتگرال گیری به روش مانده ها – قضیه مانده ها – محاسبه برخی از انتگرالهای حقیقی.

طراحی الگوریتم:

سرفصل مطالب :

یادآوری مطالب مهم در درس ساختمان داده و تکمیل نکات ارائه شده در خصوص : استقرا ریاضی و روشهای بازگشتی – پیچیدگی الگوریتمها و آنالیز آنها – نمادهای . روشهای حل مسأله : در هر روشی تعداد مسأله مهم انتخاب و الگوریتمهای هریک گفته شده و اثبات و آنالیز گردد. روش تقسیم و حل (مسائل: ماکزیمم و مینیمم یک آرایه . ضرب دو عدد n بیتی . روش Strassen در ضرب ماتریسها . تورنمنت بازیها . مرتب کردن بر اساس QuickSort . ) . روش برنامه سازی پویا (مسائل : ضرب ماتریسها – کوله پشتی – مثلث بندی بهینه یک چند ضلعی – طولانی ترین زیرترتیب مشترک – حروفچینی یک پاراگراف) . روش حریصانه (مسائل : مسائل زمانبندی – خرد کردن پول – کد هافمن ) . روشهای مبتنی بر جستجوی کامل و تکنیکهای محدود کردن فضای جستجو – استفاده از درخت بازی و (بازیهای Puzzle , tic-tac-tac ) . روشهای مکاشفه ای برای حل مسائل مشکل (مسأله فروشنده دوره گرد ) . الگوریتمهای گراف شامل : روشهای جستجوی گراف (عمقی و سطحی) . گرافهای بدون جهت (الگوریتمهای Dijkstra – درخت پوشای مینیمال – اجزاء همبند – کاملاً همبند و مسائل دیگر ) . گرافهای جهت دار (الگوریتمهای Floyd ، مرتب کردن Topologycal اجزا دو همبند و …) – شبکه های ماکزیم جریان و مسائل مربوطه .

معماری کامپیوتر:

سرفصل مطالب :

تعریف معماری کامپیوتر – اشاره ای به تاریخچه کامپیوتر و نسلهای آن – معرفی واحدهای اصلی کامپیوتر – طراحی مجموعه دستورالعمل – بررسی معیارها و مسائل – نحوه اجرای دستورالعملها به کمک زبان توصیف سخت افزار (مثل RTL) – روشهای طراحی واحد کنترل به روش سیم بندی شده – ساختار واحد کنترل – کنترل انواع گذرگاه و مسیریابی داده – طراحی واحد حسابی – منطقی و محاسبه تأخیرها – طراحی واحد کنترل ریزبرنامه پذیر – حافظه و سلسله مراتب آن – حافظه های ایستا و پویا و معرفی حافظه نهان (Cache) و مجازی (Virtual) – الگوریتمهای حسابی جمع – تفریق – ضرب و تقسیم – الگوریتمهای ممیز شناور – شیوه های دسترسی به دستگاههای ورودی و خروجی (سرکشی – وقفه ) – دسترسی مستقیم به حافظه (DMA) و به اشتراک گذاری گذرگاه (BUS) – اشاره به روند توسعه معماری کامپیوتر و تفاوتهای CISC , RISC .

سیستم عامل:

سرفصل مطالب :

تعریف سیستم عامل و وظایف اساسی آن به عنوان ماشین مجازی و مدیر منابع – انواع منابع – تاریخچه مختصر سیستم های عامل – طبقه بندی انواع سیستمهای عامل – سیستم عامل از دید کاربر – مفهوم پردازه (فرآیند) – کار – وظیفه – انواع کار (مقید به ورودی/خروجی و عملیات پردازشی – بررسی بافرینگ – محیط های چند برنامه ای – سیستمهای عامل اشتراک زمانی و محاوره ای – مدیریت پردازنده – زمان بندی کارها و فرآیندها – الگوریتمهای مختلف زمانبندی در محیط های تک پردازنده ای – هماهنگ سازی فرآیندها در استفاده از منابع – مدیریت حافظه (الگوریتمهای مختلف تخصیص حافظه ) – حافظه مجازی و مدیریت آن – مدیریت دستگاههای ورودی/خروجی- مدیریت پرونده ها – بررسی مسأله بن بست و راههای مواجهه با آن – امنیت و حفاظت در سیستمهای عامل – آشنایی مقدماتی با سیستمهای عامل شبکه و توزیع شده .

نظریه زبانها و ماشینها:

سرفصل مطالب :

آتاماتای محدود – آتاماتای Pushdown – ماشین تورینگ – انواع گرامرها و زبانها – تقسیم بندی Chomsky – ارتباط میان زبانها و ماشینها و قضایای مربوطه .

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی:

سرفصل مطالب :

ویژگیهای عمومی زبانهای برنامه سازی – پردازنده های زبانهای برنامه سازی و مقایسه انواع آن – ویژگیهای انواع داده ها و پیاده سازی آنها در زبانهای سطح بالا – روشهای تعیین ترتیب اجرای دستورات و پیاده سازی آنها – کنترل داده ها (Data Control) – روشهای تخصیص نشانوندهای (Arguments) یک تابع (برنامه فرعی) و پیاده سازی آنها – روشهای مدیریت حافظه در زبانهای سطح بالا – انتزاع (تجرید ) داده ها .

شبکه های کامپیوتری:

سرفصل مطالب :

شبکه های انتقال داده – استانداردها – مدل مرجع ISO – استانداردهای سیستم های باز – انواع شبکه های محلی اترنت – توکن رینگ – توکن باس – بررسی کارائی شبکه های محلی – شبکه های محلی بی سیم – پروتوکلها- شبکه های محلی سریع و پلها – سوئیچ های اترنت – اترنت سریع – شبکه IEEE 802.12 – پلها و عملکرد آنها – پلهای شفاف – پلهای با مسیریابی مبدأ – شبکه های گسترده – مشخصات شبکه های عمومی دیتا- شبکه های دیتای سوئیچ بسته – شبکه های دیتای سوئیچ مدار – شبکه های گسترده خصوصی – ارتباط بین شبکه ای – معماری و معیارها – ساختار لایه شبکه در ارتباط بین شبکه ای – استانداردهای پروتکل اینترنت – پروتکل IP اینترنت – پروتکل JPv6 – پروتکل ISO اینترنت – پروتکلهای ISO مسیزیابی – انواع شبکه های چند کاره باند وسیع – لایه های Application , Transport .

هوش مصنوعی:

سرفصل مطالب :

هوش مصنوعی چیست ؟ - مبانی و تاریخچه هوش مصنوعی و مرزهای دانش در هوش مصنوعی .

عاملین Agents هوشمند – ساختار و عملکرد عاملین هوشمند – محیط ها

حل مسأله – حل مسأله از طریق جستجو – فرموله کردن مسایل – چند مثال جستجو برای جواب – روشهای جستجو

روشهای جستجوی آگاهانه (Informed) – جستجوی Best-First – توابع Heuristic – جستجوی حافظه محدود – سایر روشهای جستجوی بهبود یافته .

عاملین مبتنی بر دانش – عاملینی که منطقی استدلال می کنند – نمایش منطق – منطق گزاره ای – استدلال

منطق رتبه اول – استنتاج در این منطق – قوانین استنتاج – استنتاج زنجیره ای به جلو به عقب .

برنامه ریزی (Planning) – از حل مسأله به برنامه ریزی – نمایشهای ساده برای برنامه ریزی – مهندسی دانش برای برنامه ریزی .

عدم قطعیت (Uncertainty) – نحوه عمل کردن در شرایط عدم قطعیت – کاربرد و نحوه استحصال احتمالات .

معرفی برخی کاربردها در سیستم های خبره – پردازش زبان طبیعی – بینائی ماشین و رباتیک

کامپایلر:

سرفصل مطالب :

مقدمات (انواع مترجمها شامل کامپایلرها و مفسر ها ) ساختار و اجزای کامپایلز (تحلیل گر لغوی و تحلیلگر نحوی – مدیریت جدول نمادها – تولید کد میانی و نهایی – بهینه سازی – مدیریت خطاها)

بررسی انواع گرامر ها و خواص عمومی زبانها (طبقه بندی Chomsky ) – گرامر های گنگ – گرامر خالص (مختصر و مفید) .

تحلیل لغوی – عبارات منظم برای نمایش الگوی توکنها – اصلاح خطاهای لغوی – گرامر های تفسیر حالت قطعی و غیر قطعی .

روش های تحلیل نحوی (بالا به پایین – LL(1) : شامل پیاده سازیهای Recursive Descent و جدول تجزیه پایین به بالا (SP,OP) – روش های LL(1) شامل CLR(1),LALR(1),SLR(1) – اصلاح جدول LR(1) در مورد گرامر های گنگ .

روش های اصلاح خطاهای نحوی

تحلیل معنایی (تستهای ایستا و پویا )

مدیریت جدول نمادها و ساختار آنها

روشهای تخصیص حافظه (ایستا و پویا )

تولید کد میانی و نهایی و روشهای تولید کد مانند Tree Walking , Syntax Directed با استفاده از کنش های مفهومی و علایم کنش

ترجمه تعدادی از ساختارهای زبانهای امری مانند عبارتها – ساختارهای کنترلی – فراخوانی روالها

مختصری در مورد بهینه سازی کد میانی

پایگاه داده:

سرفصل مطالب :

مقدمه – معرفی و مرور مباحث ذخیره و بازیابی اطلاعات

مفاهیم و تعاریف مدیریت پایگاه داده (تعریف داده و اطلاعات – تعریف پایگاه داده – ضرورت پایگاه داده – استقلال داده ای – مدلهای مختلف سیستمهای پایگاه داده )

معماری یک سیستم پایگاه داده (معماری سه سطحی – سطح خارجی - سطح مفهومی – سطح داخلی – مدیر پایگاه داده و مدیر داده – مدیر ارتباطات داده ای )

مدل های مختلف سیستمهای پایگاه داده (مدل سلسله مراتبی – مدل رابطه ای – مدل شبکه ای )

مدل رابطه ای پایگاه داده ها (رابطه یا جدول – جدول مبنا و غیر مبنا – زبان پرس و جو )

عناصر مدل رابطه ای (دامنه – رابطه و انواع آن )

جامعیت مدل رابطه ای (کلید کاندید – کلید اولیه و کلید رقیب – کلید خارجی و قواعد آن – تهی بودن کلید خارجی و کلید اولیه )

جبر رابطه ای

حساب رابطه ای

زبان SQL

وابستگی تابعی (تعریف– وابستگی های جزئی– بستار مجموعه ای از وابستگیها – مجموعه کاهش ناپذیر از وابستگیها)

نرمال سازی BCNF,3NF,2NF,1NF – وابستگی چند مقداری (MVD) – ANF – وابستگی الحاقی ۵NF, JD

مرور مطالب پیشرفته تر (حفاظت – ترمیم – همزمانی – پایگاه های داده شیء گرا – پایگاه های داده استنتاجی) .

_________________

خدای من !
هر گزنگویمت که بیا دست من بگیر
عمریست گرفته ای،مبادا رها کنی
Back to top Go down
 
سرفصل مطالب کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
خيام :: کنکور ارشد :: مهندسي نرم افزار :: كنكور مهندسي نرم افزار-
Jump to: