خيام
بازگشت غرور آفرین و پیروزمندانه ی شما را به تمامی مدیران سایت تبریک می گوییم


دانشجويان دانشگاه غير انتفاعي خيام مشهد
 
HomePortalFAQSearchMemberlistCalendarRegisterLog in

Share | 
 

 مرجع ترفندهاي رجيستري

Go down 
AuthorMessage
n.y
كاربر خيلي فعال
كاربر خيلي فعال
n.y

تعداد پستها : 351
Join date : 2009-12-24
Age : 30

PostSubject: مرجع ترفندهاي رجيستري   29/1/2010, 00:50

رجيستری چيست :
رجيستری پایگاه داده ای است با پيکر درختی که در آن اطلاعات مربوط به کامپيوتر ، کاربران ، ابزار جانبی متصل به
کامپيوتر و نوع سيستم عامل آن.
را انتخاب کنيد و در کادر مربوط به Run رفته و سپس گزینه ی Start برای وارد شدن به رجيستری باید ابتدا به منوی
را فشار دهيد . enter را تایپ کنيد و گليد RegEdit آن عبارت
در رجيستری واژه هایی وجود دارد که شما باید آنها را بدانيد :
١- کليد :
شاخه هایی که در سمت چپ پنجره ظاهر شده اند را کليد ميگویند که یک کليد ميتواند حاوی چند زیر شاخه باشد به
ميباشد . Hkey_Current_user یکی از زیر کليد های کليد Software عنوان مثال زیر کليد
٢- داده یا متغير :
به رشته ای از اطلاعات که در ناحيه سمت راست پنجره قرار ميگيرد و محتویات کليد جاری را مشخص ميکند داده یا
متغير ميگویند یک داده از سه قسمت تشکيل ميشوند : نام ، نوع داده یا متغير و خود داده.
ترفندها :
را سریع تر کنيد start منوی
زیر منوها پس از ۴٠٠ ميلی ثانيه ظاهر ميشود که برای کاربران حرفه ای ممکن است چند ثانيه طول start در منوی
بکشد شما ميتوانيد این زیر منوها را به سرعت برق ظاهر کنيد آن هم با رفتن به سراغ کليد زیر ( البته قبلا از این کار
را ok را در آن وارد و regedit را انتخاب کرده و سپس کلمه run گزینه start یادم رفت بهتون بگم که باید از منوی
بزنيد و حالا شما در رچيستری ویندوز هستيد ) کليد زیر را در رجيستری پيدا کنيد :
HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\DESKTOP
را پيدا کنيد مقدار این متغير طول تاخير منو را بر حسب ميلی ثانيه از ٠ تا MENU SHOW DELAY در این جا فقره ی
٩٩٩ نشان ميدهد که ميتوانيد با دادن مقدار ١ به آن سرعت آن را بسيار بسيار سریع کنيد تا در نيم سوت زیر منوها
ظاهر شوند.
MEDIA PLAYER از کار انداختن ارتقای
پخش کننده ی ویندوز اکس پی یعنی همون مدیا پلير خودمون هر ١ ماه یه بار ميخواد خودشو ارتقا بده و شما ميتوانيد
این ارتقا خودکار را از کار بندازید خوب ابتدا کليد زیر را در رجيستری پيدا کنيد :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MEDIAPLAYER\UPGRADE
تغيير دهيد ( البته ممکن در بعضی سيستمها به طور NO را به ENABLE AUTO UPGRADE اکنون مقدار متغير
باشه ) NO اتوماتيک
: ( TASKBAR ) تغيير دادن گروه بندی نوار تکليف
وقتی که برنامه ها یا اسناد متعددی را در آن واحد باز ميکنيد و نوار تکاليف با شکلک های متعدد شلوغ ميشه خود
ویندوز ایکس پی نوار تکليف را با گروه بندی پنجره های مفتوح مشابه در یک شکلک واحو خلوت می سازد رجيستری به
شما کمک ميکند این ترتيب را تغيير دهيد ابتدا به کليد زیر بروید :
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\CURENT VERSION\EXPLORER\ADVANCED
را انتخاب کنيد DWORD گزینه NEW سپس در سمت راست روی یک جای خالی راست کليک کرده و سپس از منوی
بگذارید . TASKBARGROUPSIZE و اسم آن را
اگر مقدار ١ به آن بدهيد ویندوز پنجره ها را بر حسب اندازه شان گروه بندی ميکند یعنی بزرگترها اول قرار ميگيرند و ...
اگر مقدار ٢ بهش بدین هر وقت ٢ تا پنجره یا یا بيشتر ار یک نوع برنامه باز شمود آنها را گروه بندی ميکند و ااگر ٣ بدهيد
هر وقت ٣ تا یا بيشتر از یک برنامه باز شود آن ها را گروه بندی ميکند.
بردارید : START برنامه ها را از منوی
در ویندوز اکس پی این امکان را به شما ميدهد که به ۴ یا ۵ برنامه اخير اجرا شده دسترسی سریع START منوی
را شلوغ نکنند یا شاید نخواهيد کاربر بعدی بداند شما از START داشته باشيد اما اگر بخواهيد این برنامه ها منوی
کدام برنامه ها استفاده کردید چه باید کرد ؟
START خوب این کار مشکلی نيست شما ميتوانيد به ویندوز بگویيد بعشی برنامه ها را که شما ميخواهيد در منوی
نشان ندهد . ابتدا به کليد زیر بروید :
HKEY_CLASSES_ROOT\APPLICATION
ظاهر روی آن بگذارید به آن کليد یک مقدار START اکنون یک کليد جدید بسازید و نام برنامه ای که ميخواهيد در منوی
بدهيد به این ترتيب برنامه ای که شما اسم آن را آورده اید دیگر در فهرست برنامه های NoStartPage حروفی به نام
اخير اجرا شده ظاهر نخواهد گردید.
بادکنک ها را بترکانيد :
می داینم که ویندوز اکس پی خيلی هوای کاربر خود را دارد اما آن همه بادکنک های توضيحی و تذکراتی که از نوار
تکليف بلند ميشود شور کار را در آورده است ! برای این که یک سوزن در نوار تکليف بزارید کهخ دیگر بادکنک ها بالا
نيایند و بترکند به کليد زیر بروید :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\/current Version\Explorer\Advanced
بگذارید برای ترکاندن بادکنک ها مقدار آن را ٠ enablebaloontips بسازید و نام آن را DWORD اکنون یه متغير از نوع
قرار دهيد.
قدیمی : start همان منوی
ویندوز خوشتان نمی آید و همان منوی قدیمی را دوست دارید ابتدا start اگر از منوی
بگذارید و سپس مقدار آن را ١ قرار دهيد با این کار NOSimpleStartMenu بسازید و اسم آن را DWORD یک متغير
همان شکل قدیمی خود را پيدا ميکند . start منوی
فهرست برنامه های اخيرا اجرا شده را از بين ببرید :
اگر شما نمی خواهيد کسی بداند شما اخيرا از چه برنامه هایی استفاده کرده اید کل فهرستهای اخيرا اجرا شده را از
قرار دهيد و NoStartMenuMFUprogramslist بسازید و نام آن را DWORD قطع کنيد یک متغير از جنس start منوی
مقدار آن را ٠ قرار دهيد با این کار فهرست تمام برنامه ها پاک خواهد شد.
ارتقای ویندوز را از کار بندازید :
NoWindowsUpdate بسازید و نام آن را DWORD اگر بخواهيد کاربران را از ارتقای ویندوز منع کنيد یک متغير از نوع
گذاشته و مقدار آن را ١ قرار دهيد توجه داشته باشيد که این کار ویندوز را به طور کامل از ارتقای خودکار محروم
ميسازد.
از بين بردن پوشه ها :
را پاک کنيد : برای برداشتن پوشه START تک تک پوشه های منوی DWORD شما ميتوانيد با اضافه کردن متغير های
بگذارید و مقدار آن را ١ NoStartMenuMyMusic ساخته و نام آن را DWORD متغيری از نوع MyMusic ی
ساخته و اسم آن را DWORD متغيردیگری از MyPictures بدهيد برای خلاص شدن از پوشه
دیگری ساخته DWORD متغير Favorites گذاشته و مقدار آن را ١ قرار دهيد و برای حذف پوشه ی NoSMMyPictures
گذاشته و مقدار آن را ١ قرار دهيد. NoRecentDocsMenu و اسم آن را
کنترل را در دست خود بگيرید ! :
محروم کنيد به start ممکن است بخواهيد یک کاربر خانگی یا اداری را از دسترسی به یک سری توابع خاص در منوی
بذارید و NoFind بسازید و نام آن را DWORD متغيری از نوع start از منوی search عنوان مثال برای حذف کردن تابع
محو خواهد شد start از منوی Search مقدار آن را ١ قرار دهيد به این ترتيب تابع
NORun بسازید و اسم آن را DWORD ميباشد برای این کار نيز متغير دیگری از نوع Run یک مورد دیگر حذف کردن تابع
بگذارید و مقدار آن را ١ قرار دهيد .
و بالاخره برای این که جلوی انگولک کردن نوار تکاليف را توسط کاربران بگيرید متغير دیکری تعریف کرده و اسم آن را
از پانل کنترل start بذارید و مقدار ١ به آن بدهيد این کار باعث خواهد شد تا نوار تکليف و منوی NoSetTaskbar
برداشته شوند.
حذف کردن برنامه هایی که پاک نميشوند !
نميشوند در نتيجه بسياری از ( uninstall ) به دلایلی که برای ما معلوم نيست بسياری از برنامه ها به طور کامل پاک
کاربران سعی می کنند با حذف پوشه یا شاخه آن برنامه مقدمات پاک شدن آن را انجام دهند اما نام چنين برنامه
هایی برای هميشه در فهرست
باقی خواهند ماند برای آنکه فهرست این برنامه ها را از بين ببریم باید از رجيستری استفاده Add\Remove Program
کنيم :
ابتدا به کليد زیر بروید :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\Windows\Curent Version\uninstall
و سپس کليد متناظر با این کليد را باز کنيد و حالا برنامه هایی را که نمی توانستيد پاک کنيد را از این جا حذف کنيد تا
برای هميشه از بين بروند.
نام کاربری خود را عوض کنيد :
شما یک فرصت برای مشخص کردن نام خود و موسسه تان برای ویندوز ایکس پی دارید و آن هم موقعی است که در
حال نصب ویندوز اکس پی هستيد اما اگر لازم باشد بعد ها نام ها را عوض کنيد چه باید کرد ؟ کار ساده ای ست را
حل آن رفتن به کليد زیر ميباشد :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\windowsNT\Current version
را پيدا کرده و مقدار آنها را به نامهای مورد نظرتان registered Organization و registered Owner حالا متغير های
تغيير دهی.
مخفی کردن سطل زباله :
اگر بخواهيد یک ميز گار تر و تميز داشته باشيد شاید بهتر باشد سطل آشغال را از آن بردارید از آن جا که این کار
مستلزم پاک کردن یک کليد در رجيستری ميباشد توسيه ميکنم قبل از این کار یک نسخه پشتيبان از این کليد بگيرید .
خوب حالا به سراغ کليد زیر بروید :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\current version\ Explorer\Desktop\Namespace
اکنون کليدی که در قاب سمت چپ با این برچسب مشخص شده است حذف کنيد :
{645ff040-5081-101b-9f08-00aa002f954e}
این کار باعث از بين رفتن کلی سلط زباله نميشود اما جلوی دسترسی کاربران به آن را ميگيرد.
تغيير دادن مهلت زمانی برنامه ها :
وقتی که برنامه ای از کار ميفتد ویندوز یک مقدار زمان مشخصی به آن فرصت ميدهد تا سعی کند خود را از مخمصه
نجات دهد اما اگر فکر ميکنيد این مهلت زمانی زیاد است ميتوانيد آن را کم کنيد برای این ممنظور به کليد زیر بروید :
HKEY_CURRENT_USER\Control panel\Desktop
را پيدا کنيد مقدار این متغير ۵٠٠ است مقدار را طوری کم کنيد که یک مهلت Hung app Timeout سپس متغير
عادلانه نيز به برنامه مریض الاحوال داده شده باشد.
تم و رنگ بندی صفحه ی خوش آمد گویی ویندوز را تغيير دهيد :
به سراغ کليد زیر بروید :
HKEY_USER_DEFAULT\Software\Microsoft\Current version\Theme manager
را انتخاب کنيد و مقدار حوزه ی Modify را پيدا کرده و سپس روی آن کليک راست کرده و color Name اکنون متغير
را فشار دهيد و از رجيستری خارج شوید کامپيوتر را از نو بوت ok تغيير دهيد شستی Metallic را به value data
کنيد تا تغييرات را مشاهده نمایيد.
را از گوشه ی سمت راست نوار عنوان بردارید : Comments پيوند
به کليد زیر بروید :
HKEY_CURRENT_USER\Control panel\Desktop
را انتخاب modify را از سمت راست پيدا کنيد و سپس روی آن راست کليک کرده و گزینه lameButtonEnabled متغير
کرده مقدار آن را به ٠ تغيير دهيد و سپس کامپيوتر را از نو بوت کنيد.
برنامه های غير ضروری را از کار بندازید :
نصب کردن برنامه های زیاد در کامپيوترتان ميتواند رجيستری شما را با برنامه های غير ضروری که در هنگام بالا آمدن
کامپيوتر به اجرا در می آیند به هم بریزدو این باعث کندی کامپيوتر و اشفال بخشی از حافظه سيستم ميشود برای از
کار انداختن برنامه های غير ضروری وارد رجيستری شوید و به سراغ این کليد بروید :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Runonce
در اینجا ميتوانيد برنامه های غير ضروری را حذف کنيد کامپيوتر سپس کامپيوتر را از نو بوت کنيد تا تغييرات را ملاحظه
کنيد.
بوت شدن سریع ویندوز :
یک ویژگی جدید در ویندوز ایکس پی این است تمام فایلهای بوت را در کنار یکدیگر قرار ميدهد و باعث یک بوت سریع تر
ميشود .
به صورت مادرزاد این گزینه فعال است اما در بعضی از نسخه های ویندوز این طور نيست برای به کار انداختن آن به
رجيستری رفته و به کليد زیر بروید :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\/Microsoft\Dfrag
را برگزینيد و modify را پيدا کرده و روی آن کليک راست کرده و سپس از منوی آن گزینه BootOptimizeFunction متغير
تغيير دهيد تا فعال شود. Y سپس مقدار آن را به
: xp نمایش دادن پيغام در هنگام بالا آمدن ویندوز
اگر بخواهيد در هنگام بوت شدن ویندوز ایکس پی یک پيغام خوش آمد گویی یا هر پيغام دیگری که لازم باشد به اطلاع
کاربران برسد به نمایش در آید به این ترتيب عمل کنيد :
به کليد زیر بروید :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\Winlogon
را با هر اسم دیکری که ميخواهيد روی پنجره پيغامتان باشد عوض کنيد . کليد legalnoticecaption کليد
را به هر پيغامی که ميخواهيد دردل پنجره ی پيغام به نمایش درآید تغيير دهيد کامپيوترتان را از نو Legalnoticetext
بوت کنيد تا تغييرات را ملاحظه نمایيد.
از کار انداختن اجرای خودکار سی دی به طور کامل در ویندوز ایکس پی:
این کار احتياجی به رجيستری ندارد و یک راه ساده تر وجود دارد :
computer را وارد کنيد اکنون به gpedit.msc را انتخاب کنيد و فرمان run را کليک کنيد و گزینه start شستی
را باز کنيد در اینجا ميتوانيد گزینه ی system را کليک کنيد و زبانه ی administrator templates رفته و configuration
را پيدا کرده و آن را مطابق ميل خود تغيير دهيد. turn auto off مربوط به
: start از ميز تحریر و منوی my computer برداشتن
my computer بعضی ها دوست ندارند کامپيوترشان بازیچه ی دست این و اون بشه بخاطر همين ترجيح ميدهند که
بردارند روش کار طبق معمول از طریق انگولک کردن رجيستری ميباشد . start را از روی ميز تحریر یا منوی
ابتدا به رجيستری بروید و کليد زیر را پيدا کنيد :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version \ Policies\Nonennum
بسازید و نام آن را به صورت زیر بنویسيد : DWORD اکنون یک متغير از نوع
{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
را محو خواهيد کرد و اگر به آن مقدار ١ بدهيد دوباره به جای خود باز MY COMPUTER اگر به این متغير مقدار ٠ بدهيد
ميگردد . یک بار کامپيوتر خود را از نو راه اندازی کنيد تا تغييرات را ملاحظه کنيد.
از کار انداختن راست کليک در ميز تحریر :
وارد رجيستری شوید و کليد زیر را پيدا کنيد :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current version\Policies\Explorer
را به آن بدهيد با دادن مقدار صفر به این NoViewContextMenu بسازید و اسم آن را DWORD یک متغير جدید از نوع
متغير منوی مزبور را از کار ميندازید و با دادن مقدار ١ به آن دوباره آن را به کار می اندازید . از رجيستری خارج شوید و
ویندوز خود را از نو بوت کنيد.
از مرورگر ویندوز : file برداشتن منوی
رجيستری را باز کرده و کليد زیر را پيدا کنيد :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Currentversion\Policies\Explorer
بدهيد اگر به این متغير مقدار صفر بدهيد حذف و اگر NofileMenu بسازید و به آن نام DWORD یک متغير جدید از نوع
مقدار ١ بدهيد به جای خود باز ميگردد حال ویندوز را از نو بوت کنيد.
مخفی کردن کليه فقرات از ميز تحریر :
وارد رجيستری شوید و کليد زیر را بيابيد :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
بگذارید اگر به این متغير مقدار ١ بدهيد کليه فقرات NoDesktop بسازید و اسم آن را DWORD یک متغير جدید از نوع
حذف و با دادن مقدار ٠ به حالت خود باز ميگردد
اعمال این تغييرات نياز به راه اندازی مجدد ویندوز دارد.
: start از کار انداختن تمام منوهای ویندوز و شستی
به کليد زیر بروید :
HKEY_CLASSES_ROOT\CLISID\
سپس کليد زیر را پيدا کنيد :
{5b4dae26-b807-11d0-9815-00c04fd91972}
تنهاکاری که شما باید انجام بدهيد تغيير دادن نام این کليد است که ميتوانيد با قرار دادن یک خط تيره قبل این نام این
کار را انجام دهيد که این کليد به شکل زیر در می آید :
{-5b4dae26-b807-11d0-9815-00c04fd91972}
از کار می اندازد. start با این کار تمام منوهای برنامه های متعارف ویندوز و همچنين شستی
: setting از منوی Active Desktop برداشتن گزینه های
تقریبا به هيچ دردی نميخورد پس بهتر آن را پاک کنيد تا محيط کارتان خلوت شود کليد زیر Active Desktop گزینه های
را در رجيستری پيدا کنيد :
HKEY_LOCAL_MACHINE_Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
بذارید . NoSetActiveDesktop بسازید و نام آن را DWORD اکنون یک متغير جدید از نوع
اگر مقدار یک به آن بدهيد تمام منوهای آن از بين ميروند و اگر مقدار ٠ بدهيد دوباره ظاهر خواهند شد .
جلوی دسترسی به اینترنت را بگيرید :
با انجام این کار ميتوانيد جلوی دسترسی به اینترنت را در تمام محصولات ميکروسافت مثل مرورگر اینترنت و و افيس را
بگيرید برای این کار وارد رجيستری شوید و کليد زیر را پيدا کنيد :
HKEY_Current_user\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Internet Setting
اکنون در قاب سمت راست متغيرهایی را ميبينيد که با بعضی از آنها باید دست و پنجه نرم کنيد به یکی از این متغير ها
را تغيير داده و به آن یک نشانی آی پی و یک درگاه proxi server مقدار ١ بدهيد و مقدار متغير Proxi Enable به نام
جعلی که در کامپيوترتان وجود ندارد بدهيد مانند : 10.0.0.1:5555 ( چهار عدد سمت چپ نشانی آی پی و چهار رقم
تشکيل ميدهند. Ip:Port سمت راست شماره ی درگاه را به صورت
از کار انداختن سوابق اسناد اخير :
اضافه ميشود این ترفند start معمولا وقتی که فایل یل سندی را باز ميکنيد نام ان به فهرست اسناد اخير در منوی
جلوی این کار را ميگيرد :
کليد زیر را پيدا کنيد :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
بسازید و مقدار یک به آن بدهيد تا محدودیت NoRecentDocsHistory و به نام DWORD یک متغير جدید از جنس
مزبور اعمال گردد حال کامپيوترتان را از نو بوت کنيد.
توضيحات سه مربع حداقل و حداکثر و بستن را از بين ببرید :
هر وقت ماوس را روی سه مربع کنترلی که در گوشه ی سمت راست فوقانی هر پنجره ی ویندوز وجود دارد حرکت
کنيد شرح مختصری در مورد هر کدام از آنها ميبينيد که این ترفند این توضيحات را از بين ميبرد :
کليد زیر را پيدا کنيد :
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel \ Desktop
بگذارید حال اگر مقدار ٠ به آن بدهيد MinMaxClose بسازید و اسم آن را string اکنون یک متغير جدید از نوع حروفی یا
توضيحات اضافی از کار می افتد و اگر مقدار ١ به آن بدهيد مجددا این امکان برقرار ميشود سيستمتان را از نو بوت کنيد.
: My Computer مخفی کردن درایوها از
این ترفند به شما این امکان را ميدهد که بعضی از درایوها را مخفی کنيد یا حتی ميتوانيد تمام درایوها را مخفی کنيد
برای این کار وارد رجيستری شوید و این کليد را در آن پيدا کنيد :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version \ Policies\Explorer
بسازید گردونه ها وقتی مقدارشان صفر باشد قابل دیدن هستند و اگر dword را از نوع NoDrives متغير به نام
مقدارشان ١ باشد مخفی ميشوند برای هر گردونه ميتوانيد به صورت زیر استفاده کنيد :
A : 1
B : 2
C : 4
D : 8
E : 16
F : 32
G : 64
H : 128
I : 256
J : 512
K : 1024
والی آخر ....
را با هم D و ٨ برای C را مخفی کنيد ميبایست دو مقدار ۴ برای درایو D و گردونه c برای مثال اگر بخواهيد گردونه
بدهيد اما برای مخفی کردن NoDrive جمع کنيد و مقدار ١٢ را بدست آورید این همان عددی است که باید به متغير
بدهيد . NoDrive تمام درایوها باید مقدار ۶٧١٠٨٨۶٣ را به متغير
برای این که تغييرات را ملاحظه کنيد باید سيستم خود را از نو بوت کنيد.
جلوی دسترسی به محتویات درایو مورد نظرتان را بگيرید :
جواب ميده و کار ميکنه و کارش اینه که مانع دسترسی کاربران به درایوها از xp این ترفند فقط در ویندوزهای ٢٠٠٠ و
نيز نميتواند موجب نمایش dir یا Run ميشه به علاوه به اجرا در آوردن فرمان Explorer یا mycomputer طریق
شاخه های این گردونه شود
وارد رجيستری شوید و کليد زیر را پيدا کنيد :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version \ Policies\Explorer
بسازید وظيفه ی این متغير دادن اجازه ی دسترسی به هر DWORD را از جنس NoViewDrive اکنون متغيری به نام
یک از گردونه های مجازی کامپيوترتان است .
درایوها وقتی مرئی هستند که مقدار صفر را به آن بدهيد و هنگامی نامرئی ميشوند که به آن مقدار ١ را بدهيد .
مثل ترند قبل از جدول زیر استفاده کنيد :
A : 1
B : 2
C : 4
D : 8
E : 16
F : 32
G : 64
H : 128
I : 256
J : 512
K : 1024
را مخفی کنيد باید عدد ۴ و ٨ را با هم جمع کنيد و مقدار آن را به متغير بدهيد . D و C به عنوان مثال اگر بخواهيد درایو
اگر بخواهيد تمام متغير ها را مخفی کنيد مقدار ۶٧١٠٨٨۶٣ را به این متغير بدهيد .
تغيير دادن نام و شکلک درایوها :
رجيستری را باز کنيد و کليد زیر را پيدا کنيد :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version \Explorer\DriveIcons
در داخل این D اکنون یک کليد فرعی آن هم فقط با یک حرف که متناظر با درایو مورد نظرتان باشد بسازید برای مثال
بسازید ( توجه داشته باشيد که نام درایوی که ميسازید باید به DefaultIcon کليد فرعی یک کليد فرعی دیگر به نام
صورت زیر شاخه باشد یعنی شما درواقع باید یه فولدر بسازید نه یک متغير !!! پس خوب دقت کنيد این فایل به صورت
زیر باید ساخته شود و نشان داده شود :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version \Explorer\DriveIcons\D
را مطابق با نام و خط سير کامل فایل آیکون مورد نظر را تعيين کنيد . Default و مقدار پيش فرض آن یعنی
یادتون باشه کليد نه متغير ) و مقدار ) defaultlabel باز هم از داخل کليد فرعی حرف درایو ، یک کليد فرعی دیگر به نام
My Zip Drive : را مطابق با نام درایو مورد نظرتان تعيين نمایيد مانند default پيش فرض آن یعنی
حال سيستم خود را از نو بوت کنيد.
: media Player از PlayList حذف آخرین
ابتدا وارد رجيستری شوید و کليد زیر را پيدا کنيد :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player
و جهت حذف ليست فایلهای پخش شده " زیر کليد " زیر را یافته محتویات آن را حذف کنيد :
…\RecentFileList
های پخش شده " زیر کليد " زیر را یافته محتویات آن را حذف نمایيد : URL و جهت حذف
: MediaPlayer در DVD فعال کردن ویژگيهای مربوط به
نمایش داده شود ، ابتدا کليد زیر را پيدا کنيد : DVD ، MediaPlayer این امکان باعث ميشود در
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\Settings
قرار دهيد . yes ایجاد کنيد و مقدار آن را جهت فعال شده EnableDVDUI با نام string یک متغير جداد از نوع
: MediaPlayer تغيير دادن عنوان پنجره
کليد زیر را پيدا کنيد :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\WindowsMediaPlayer
کليک Microsoft وجود نداشت آن را بسازید ) در پنل سمت جپ روی کليد windosmediaplayer ( در صورتی که کليد
تغيير دهيد و WindowsMediaPlayer را انتخاب نمایيد تا یک کليد جدید ساخته شود نام آنرا به key راست کنيد و گزینه
در پنل سمت راست موارد زیر را انجام دهيد :
ایجاد کرده و عنوان مورد نظر خود را در آن قرار دهيد . Title Bar به نام String یک مقدار جدید از نوع
: *.dat نشان دادن فایلهای با پسوند
کليد زیر را پيدا کنيد :
HKEY_LOCAL_MACHIN > Software > Microsoft > Player > extensions
جديد به نام ٨ درست کنيد(اگر String value کردن در ناحيه قاب سمت راست يک Right-Click برويد و با Description به
آخرين کليد موجود ٧ ميباشد).
قرار دهيد. Video CD (*.dat) را برابر Value data بر روی مقدار جديد ساخته شده دوبار کليک کنيد و
قرار *.dat جديد ايجاد کنيد و مقدار آن را اين بار فقط برابر String Value برويد و دوباره مانند مرحله قبل يک Types به
دهيد.
هم موجود MUIDescription که استفاده ميکنيد ممکن است يک پوشه به نام Player Media بسته به نسخه ای از
قرار دهيد. Video CD آن را برابر با Value Data مانند مراحل قبل ايجاد کنيد و String value باشد. اگر چنين بود يک
را انتخاب کنيد. Open گزينه File را باز کنيد و از منوی Media Player را ببنديد و Registry Editor
در آن ليست شده Video CD را باز کنيد تا مطمئن شويد Files of type برای اطمينان از اعمال موفقيت آميز تغييرات
است.
بالاترین کيفيت ) : ) high color نمایش آیکونهای ویندوز به صورت
اگر علاقمند هستيد که آیکونهای ویندوز را با کمی کيفيت بالاتر و جزئيات بيشتری ملاحطه نمائيد از این روش استفاده
کنيد در نتيجه ویندوز آیکونها را با تمام کيفيت خود نشان ميدهد:
(run >>> regedit ) را اجرا کنيد regedit ابتدا برنامه
کليد زیر را بيابيد :
HKEY _CURRENT_USER\CONTROL Panel \ Desktop\WindowsMetrics
بسازید (در صورتيکه وجود نداشت) و مقدار آن را برابر SHELL ICON BPP با نام STRING سپس یک مقدار جدید از نوع
توان کارت گرافيکی خود قرار دهيد طبق مقدارهای زیر :
256 = 256 COLOR BIT
16=16 BIT COLOR
24 = 24 BIT COLOR
32 = 32 BIT COLOR
کنيد و دوباره مقدار آن را اینبار RESTART برای مشاهده مخصوص تغييرات ابتدا مقدار آن را ٢۵۶ قرار داده و سيستم را
کنيد تا تفاوت آن را احساس کنيد . RESTART به ٣٢ تغيير دهيد و سيستم را
هنگام بوت شدن ویندوز : NUMLOCK فعال کردن کليد
را باز کنيد . REGEDIT -برنامه
-کليد زیر را پيدا کنيد :
HKEY_CURENT_USER\CONTROL PANEL\KEYBOARD
ایجاد کرده و مقدار آن را ٢ قرار دهيد . INITIALKEYBOARDLNDICATOR با عنوان STRING یک متغير از نوع
: CDROM تعيين برنامه جهت اجرای سی دی های صوتی قرار داده شده در
کليد زیر را پيدا کنيد :
HKEY_CLASSES_ROOT\AudioCD\Shell\Play\Command
ست شده است حال اگر Media Player در اینجا موجود است که معمولا توسط خود ویندوز به default یک متغير به نام
قصد تغيير آنرا دارید به صورت زیر عمل کنيد :
: Winamp تنظيم برای
"C:\Program File\Winamp3\Winamp3.exe" /CD:%1
یا اگر از برنامه دیگری استفاده ميکنيد آدرس آنرا وارد کنيد .
کنيد . reset حال جهت فعال شدن سيستم را
: AUTORUN کنترل کردن
کليد زیر را پيدا کنيد :
HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\CDRom
سی دی ها را از کار بندازید به آن AUTORUN ایجاد کنيد و برای اینکه AUTORUN و با نام DWORD یک متغير از نوع
مقدار صفر و برای فعال کردن آن مقدار یک.
: ( walpaper ) -تغيير مسير تصاویر زمينه
همان طور که ميدانيد تصاویر زمينه ویندوز قبل از نمایش در شاخه اصلی ویندوز قرار ميگيرند در صورتی که بخواهيد
مسيری دلخواه را برای گرد آوری و نمایش تصاویر زمينه اختيار نمایيد ابتدا کليد زیر را پيدا کنيد :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\currentVersion
ایجاد کنيد و نام آن را مسير دلخواه خود که تصاویر در آن وجود دارند قرار Expandable String Value یک متغير از نوع
قرار دهيد ( توجه : ممکن ااست در بعضی از نگارش های ویندوز SystemRoot%\Web\Wallpaper% دهيد و مقدار آنرا
اگر چنين متغيری را پيدا کردید نام آنرا به آدرس یا مسير مورد نظر WallpaperDir این متغير وجود داشته باشد با نام
خود تغيير دهيد )
افزودن متن به ساعت سيستم :
به کليد زیر بروید :
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel \ International
در صورتی که از قبل ایجاد نشده باشد ) قرار دهيد و متن ) S ایجاد کرده و نام آنرا 1159 String حال یک متغير از نوع
دلخواه خود را در آن وارد نمایيد .
قرار دهيد و متن دلخواه دیگری در آن قرار دهيد . توجه S بسازید و نام آنرا 2359 STRING حال متغير دیگری از نوع
داشته باشيد که در ویندوزهای عربی یا فارسی ميتوان متن را به فارسی نوشت.
تغيير رنگ های ویندوز :
ویندوز تغيير ميدهيد مشاهده ميشود که برخی از رنگ ها ثابت Propertice هنگامی که الگوی رنگ ویندوز را از طریق
بوده و قابل تغيير نيستند برای برطرف کردن این موضوع به کليد زیر بروید :
HKEY_USERS\Default\Control Panel \ Colors
در این جا کليد عناصر تصویر قابل دسترس ميباشند که شما ميتوانيد آنها را تغيير دهيد رنگها به صورت کد رنگ ميباشند
که با دادن شماره های ١ تا ٢۵۵ ميتوانيد رنگها را مشاهده کنيد.
تنظيم پنجره خوش آمدگویی ویندوز :
به کليد زیر بروید :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows \ CurrentVersion\Explorer\Tips
قرار دهيد که در NT و XP خوب شما ميتوانيد در این قسمت ۴٨ نکته در ویندوز ٩٨ و ٩۵ و ۵٠ نکته در
بسازید و به آن نامی از STRING VALUE هنگام بالا آمدن ویندوز برای شما نمایش دهد شما ميتوانيد متغيرهایی از نوع
٠ تا ۵٠ بدهيد و نکات خود را در آن قرار دهيد تا با هر بار بالا آمدن ویندوز به نمایش درآید این نکته بسيار بسيار جالبی
است که خيلی کارا ميشه باهاش کرد مانند نکاتی که ميخواهيم کاربران ویندوز آنها را رعایت کنند و ....
اصلاح هویت :
آیا اطلاعات شما به درستی در کامپيوتر وارد شده است ؟ برای حصول اطمينان از این موضوع ميتوانيد از کليد زیر
استفاده کنيد :
HKEY_CURRENT_USER\Software \ Microsoft \ MS Setup(ACME)\User info
: Display Propertice پس زمينه ویندوز ) ازپنجره ) Desktop حذف گزینه
را انتخاب کرده باشيد گزینه هایی را در آن ميبينيد که Propertice اگر روی صفحه ميز کار راست کليک و سپس گزینه
هر کدام کار خاصی را انجام ميدهند حال شما ميتوانيد تمام آنها را پاک کنيد :
ابتدا وارد رجيستری شوید و کليد زیر را پيدا کنيد :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
بگذارید ( System را انتخاب کرده و اسم آن را Key گزینه New کليک راست کرده و از منوی Policies حال روی کليد
در آن ایجاد کرده و نام آنرا Binary Value در صورتی که از قبل ایجاد نشده باشد ) حال متغيری از نوع
00 وارد کنيد و برای مشاهده تغييرات سيستم را از نو بوت 00 00 قرار داده و مقدار آنرا 01 NoDispBackgroundPage
کنيد .
: Display Propertice از پنجره Screen Saver حذف گزینه
شاید شما دوست نداشته باشيد که کسی در محافظ صفحه نمایش شما دست کاری کند برای این کار شما باید به
کليد زیر بروید :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
را ایجاد کرده اید ) system (که در ترفند قبلی کليد
00 قرار دهيد و 00 00 قرار داده و مقدار آنرا : 01 NoDispScrSavPage ایجاد و نام آنرا Binary Value متغيری از نوع
سيستم را از نو بوت کنيد .
: Display Propertice از پنجره Appearance حذف گزینه
شاید شما رنگهایی را برای ویندوز خود انتخاب کرده باشيد و نخواهيد کسی آنها را تغيير دهد برای این کار به کليد زیر
بروید :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
00 00 00 قرار داده و مقدار آنرا : 01 NoDispAppearancePage ایجاد و نام آنرا Binary Value متغيری از نوع
قرار دهيد و سيستم را از نو بوت کنيد .
: Display Propertice از پنجره Settings حذف گزینه
اگر شما برای ویندوز خود و تصویر مانيتور اندازه ای را مشخص کرده اید و ميخواهيد کسی آنرا تغيير ندهد به کليد زیر
بروید :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
00 قرار دهيد و 00 00 قرار داده و مقدار آنرا : 01 NoDispSettingsPage ایجاد و نام آنرا inary Value متغيری از نوع
سيستم را از نو بوت کنيد .
: Display Propertice ممانعت از دستيابی به
و حالا رسيدیم به خود این پنجره اگر شما دوست ندارید که هيچ کس به این پنجره دسترسی داشته باشد ميتوانيد
را حذف کنيد : Display Propertice خود پنجره
به کليد زیر بروید :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
قرار داده و اگر به آن مقدار ١بدهيد حذف و اگر مقدار NoDispCPL ایجاد نموده و نام آنرا DWORD حال متغيری از نوع
صفر بدهيد فعال ميشود.


منبع : سایت آفتاب گردان

_________________
where you say...
"It`s impossible"...

good tells you
"Everything is possible"
Back to top Go down
http://khayyam.forumfa.net
 
مرجع ترفندهاي رجيستري
Back to top 
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
خيام :: مقاله و ترفند :: كامپيوتر-
Jump to: